O firmie


 

     Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CBJ sp. z o.o.) w Lubinie świadczy kompleksowe usługi
w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.

     CBJ sp. z o.o. jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Spółka posiada Laboratoria zlokalizowane w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Duży potencjał badawczy oparty na licznej, doświadczonej kadrze, a także spełniający wymagania światowych standardów sprzęt pomiarowo-analityczny, gwarantuje profesjonalne i rzetelne wykonanie badań oraz sprostanie oczekiwaniom klientów w zakresie wdrażania nowych usług badawczych.

     W Spółce od wielu lat funkcjonuje i jest doskonalony certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. Ponadto wdrożono elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001),
a także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001).

     CBJ sp. z o.o. posiada akredytację na ponad 4860 metod badawczych, w tym znaczną ilość metod badawczych w zakresie elastycznym, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji – Zakres akredytacji nr AB 412. Elastyczny zakres pozwala na przedstawianie naszym Klientom kompleksowej oferty badań akredytowanych oraz szybkie reagowanie na zmiany w zakresie metod badawczych i wdrażanie nowych.
Metody akredytowane dotyczą badań i analiz:
- fizyko-chemicznych (materiałów górniczych i hutniczych przemysłu miedziowego, paliw stałych, środowiska pracy, żywności, środowiska naturalnego, emisji i imisji), 
- mikrobiologicznych (żywności i wód), 
oraz pobierania próbek do badań środowiskowych. 
     Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 412 jest dowodem posiadania wysokich kompetencji technicznych laboratoriów Spółki, wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz spełniania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025. 
     W 2006 roku podpisaliśmy umowę sublicencyjną uprawniającą do stosowania znaku ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrengement), łącznie z symbolem akredytacji PCA. Wyniki badań zawarte
w sprawozdaniach opatrzonych powyższym znakiem są uznawane wśród wielu krajów na całym świecie (sygnatariuszy porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC).

     Laboratoria CBJ sp. z o.o. stosują referencyjne metody badań, wskazywane w obowiązujących w naszym kraju aktach prawnych. Ponadto regularnie uczestniczą w programach badań biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych, organizowanych między innymi przez: LGC Standards Sp. z o.o. z Łomianek, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (w zakresie środowiska pracy), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu czy Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (żywność, mikrobiologia), uzyskując pozytywne wyniki. 
 
     W celu doskonalenia kompetencji technicznych oraz wymiany doświadczeń CBJ sp. z o.o. współpracuje z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, między innymi: Instytutem Metali Nieżelaznych z Gliwic, Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, Politechniką Krakowską a także kontynuuje członkostwo w Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN” utworzonej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

     W latach 2009-2013 Spółka nawiązała współpracę z laboratoriami badawczymi w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Francjii, Kanadzie i Szwecji. Ma ona na celu zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wymianę doświadczeń w zakresie: badań pierwiastków śladowych w czystej miedzi, oznaczeń węgla w koncentratach miedzi, analiz mineralogicznych oraz oznaczania metali szlachetnych w złomach elektronicznych i materiałach miedzionośnych.


     Należące do CBJ sp. z o.o. Laboratorium w Lubinie posiada uprawnienia do wykonywania urzędowych badań w zakresie mikrobiologii żywności nadane przez Głównego Lekarza Weterynarii. Ponadto decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zostało upoważnione do wykonywania badań wody pitnej.

     W okresie dwudziestu jeden lat działalności nasza Firma uzyskała szereg certyfikatów i wyróżnień potwierdzających jakość świadczonych usług oraz ukazujących Spółkę jako solidnego partnera rzetelnie i terminowo wywiązującego się ze swoich zobowiązań, dbającego o klientów i środowisko naturalne, jak również o rozwój swoich pracowników i przyjazną atmosferę
w pracy.