Polityka kadrowa

Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to firma z 22 letnią tradycją. Dynamicznie rozwijająca się z jasno określoną Wizją i Misją. To przedsiębiorstwo, które chce i odnosi sukcesy na konkurencyjnym rynku i nieustannie dąży do doskonalenia. Spółka, która nie tylko posiada dobrą strategię, ale również przekłada ją na zdolność do realizacji.

W czerwcu 2008 roku CBJ sp. z o.o. został przyznany przez Grupę Media Partner z Katowic, tytuł Solidny Pracodawca Dolnego Śląska 2007.

Założeniem polityki personalnej CBJ sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji i motywacji pracowników, który umożliwi realizację przyjętej przez Spółkę strategii. Dynamiczny rozwój, akredytacja nowych metod badawczych, dywersyfikacja usług realizowanych przez Spółkę, wymusza określanie kierunków kształcenia, kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz właściwego powiązania z kierunkami przedsięwzięć rozwojowych.

Jednym z głównych celów polityki personalnej jest rozwój kadr oraz pozyskiwanie pracowników o wysokich kierunkowych kwalifikacjach, takich jak: chemia, biotechnologia, ochrona środowiska i pokrewne.

Spółka oferuje zatrudnienie w dynamicznej, nowoczesnej i bezpiecznej firmie, która dba o rozwój pracowników, umożliwia podnoszenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, oferuje bardzo szeroki pakiet socjalny. Pomocą socjalną objęci są wszyscy pracownicy Spółki oraz członkowie ich rodzin.

Ponadto:

• Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

• Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie we wstępnej selekcji

będą powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

• Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną może zostać za jego zgodą umieszczony w Bazie Kandydatów przez okres 6 miesięcy.

• Dane osobowe gromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów będą wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie będą udostępniane osobom trzecim.

STAŻE

Spółka pozyskuje pracowników poprzez zatrudnienie na staż absolwentów szkół wyższych i średnich w ramach umów zawartych z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Celem odbycia stażu w CBJ sp. z o.o. kandydat winien dostarczyć:

• CV - w formie elektronicznej

• Kandydat musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

• Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

• Od kandydatów oczekujemy uzupełnienia zamieszczonego kwestionariusza - w formie elektronicznej.

PRAKTYKI 

Na podstawie skierowania z Uczelni lub w ramach podpisanego Porozumienia

z Pracodawcą, Spółka zapewnia studentom wyższych Uczelni odbywanie praktyk. Preferowane kierunki studiów to: chemia, biologia, ochrona środowiska i pokrewne.

Celem odbycia praktyki w CBJ sp. z o.o. student winien dostarczyć:

• CV - w formie elektronicznej.

Preferowane Uczelnie: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

• Kandydat na praktykę jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji

w Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

• Od kandydatów oczekujemy uzupełnienia zamieszczonego kwestionariusza - w formie elektronicznej.